๙ก้าวฟาร์ม เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี 

๙ก้าวฟาร์ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านพิงกันลองสเตย์ รีสอร์ต หมู่ 6 ตำบล ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ”๙ ก้าว ฟาร์ม” แห่งนี้นอกจากจะมีสวนที่สวยงามแล้ว ยังมีบริการร้านอาหารพร้อมเครื่องดื่มรสเลิศโดยเชฟระดับอินเตอร์อีกด้วย มีการอำนวยความสะดวกที่ดี สะอาด สวยงาม พร้อมระบบบริการที่ครบวงจร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้รับบริการบ้านพิงกัน ซึ่งนอกจากการบำรุงสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพจิตที่ดีแล้ว การได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยถูกหลักอนามัย การมีที่อยู่อาศัยที่ดี มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมครบถ้วน สะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย มีบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพ มีสาธารณูปโภคพร้อมบริบูรณ์ ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี ทั้งทางธรรมชาติและสังคมจากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ ”๙ ก้าว ฟาร์ม” แห่งนี้