บริษัท เชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัด ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนในวัยเกษียณ 3 คน ที่มีความเห็นตรงกันว่า ในสังคมปัจจุบันผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุหลังเกษียณ มักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน ที่ต่างก็มีภารกิจหน้าที่การงาน แต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นเองส่วนใหญ่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแร็งยังอยู่ดูแลตัวเองได้โดยยังไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ดังนั้นหากมีสถานที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ได้อยู่ร่วมกัน มีการอำนวยความสะดวกที่ดี สะอาด และสวยงาม พร้อมระบบบริการที่ครบวงจร ก็จะช่วยให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขและมีอายุยืนนานได้ ทั้งนี้เพราะคนทุกคนต้องการชีวิตที่มีคุณภาพดี ประกอบด้วยการมีสุขภาพดี ได้รับบริการทางสุขภาพที่เหมาะสม การได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยถูกหลักอนามัย การมีที่อยู่อาศัยดี มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมครบถ้วน สะดวกสบาย สวยงาม ปลอดภัย มีบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการดูแลสุขภาพ มีสาธารณูปโภคพร้อมบริบูรณ์ ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมดี ทั้งทางธรรมชาติและสังคมจากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของบ้านพิงกันแห่งนี้